• رنگ در عکاسی

  رنگ در عکاسی

  کتاب رنگ در عکاسی دارای ۱۰۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع خشتی به قلم هارالد مانته تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب رنگ در عکاسی دارای ۱۰۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع خشتی به قلم هارالد مانته تالیف شده است

  27,000 تومان
 • ده سال کنکور هنر

  ده سال کنکور هنر

  کتاب ده سال کنکور هنر دارای ۴۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب ده سال کنکور هنر دارای ۴۹۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات کارنامه کتاب در قطع خشتی به قلم گروه مولفان تالیف شده است

  39,500 تومان
 • حكمت هنر اسلامی

  حکمت هنر اسلامی

  کتاب حکمت هنر اسلامی دارای ۱۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم زهرا رهنورد تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حکمت هنر اسلامی دارای ۱۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم زهرا رهنورد تالیف شده است

  6,500 تومان
 • فیلمنامه نویسی

  فیلمنامه نویسی

  کتاب فیلمنامه نویسی دارای ۳۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مارگارت مرینگ|داود دانشور تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب فیلمنامه نویسی دارای ۳۹۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مارگارت مرینگ|داود دانشور تالیف شده است

  10,500 تومان
 • در آمدی به نمایشنامه شناسی

  در آمدی به نمایشنامه شناسی

  کتاب در آمدی به نمایشنامه شناسی دارای ۸۳۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم فرهاد ناظر زاده کرمانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب در آمدی به نمایشنامه شناسی دارای ۸۳۵ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم فرهاد ناظر زاده کرمانی تالیف شده است

  22,500 تومان
 • تاریخ نقاشی ایران: از آغاز تا عصر حاضر

  تاریخ نقاشی ایران: از آغاز تا عصر حاضر

  کتاب تاریخ نقاشی ایران: از آغاز تا عصر حاضر دارای ۳۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مرتضی گودرزی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تاریخ نقاشی ایران: از آغاز تا عصر حاضر دارای ۳۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مرتضی گودرزی تالیف شده است

  17,500 تومان
 • تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری

  تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری

  کتاب تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری دارای ۳۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم زهرا رهنورد تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری دارای ۳۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم زهرا رهنورد تالیف شده است

  11,000 تومان
 • راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر

  راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر

  کتاب راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جان مارتین|بابک تبرایی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر دارای ۲۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم جان مارتین|بابک تبرایی تالیف شده است

  20,500 تومان
 • فرهنگنامه واژه های فرانسوی در زبان هنری ایران

  فرهنگنامه واژه های فرانسوی در زبان هنری ایران

  کتاب فرهنگنامه واژه های فرانسوی در زبان هنری ایران دارای ۲۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حبیب الله آیت اللهی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب فرهنگنامه واژه های فرانسوی در زبان هنری ایران دارای ۲۵۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حبیب الله آیت اللهی تالیف شده است

  2,950 تومان
 • آموزش هنر در دبستان

  آموزش هنر در دبستان

  کتاب آموزش هنر در دبستان دارای ۲۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم هلن دالوندی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب آموزش هنر در دبستان دارای ۲۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم هلن دالوندی تالیف شده است

  9,000 تومان
 • فیلمنامه نویسی شخصیت محور

  کتاب فیلمنامه نویسی شخصیت محور دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اندرو هورتون|ستاره پیر خدری تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب فیلمنامه نویسی شخصیت محور دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اندرو هورتون|ستاره پیر خدری تالیف شده است

  8,500 تومان
 • مبانی طراحی پارچه

  مبانی طراحی پارچه

  کتاب مبانی طراحی پارچه دارای ۱۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهسا فکری|بهراد امین سلماسی|حمید شمس تالیف شده است

  مولف: , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مبانی طراحی پارچه دارای ۱۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مهسا فکری|بهراد امین سلماسی|حمید شمس تالیف شده است

  9,000 تومان