• حقوق جزای عمومی

  حقوق جزای عمومی

  کتاب حقوق جزای عمومی دارای ۳۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد صالح ولیدی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق جزای عمومی دارای ۳۴۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد صالح ولیدی تالیف شده است

  9,000 تومان
 • اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی

  اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی

  کتاب اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی دارای ۴۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی دارای ۴۸۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تالیف شده است

  21,000 تومان
 • حقوق تجارت

  حقوق تجارت

  کتاب حقوق تجارت دارای ۲۸۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت دارای ۲۸۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  11,500 تومان
 • حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال

  حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال

  کتاب حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال دارای ۳۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدجعفر حبیب‌زاده تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال دارای ۳۸۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمدجعفر حبیب‌زاده تالیف شده است

  18,000 تومان
 • حقوق اداری

  حقوق اداری

  کتاب حقوق اداری دارای ۵۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منوچهر طباطبائی موءتمنی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق اداری دارای ۵۶۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم منوچهر طباطبائی موءتمنی تالیف شده است

  24,000 تومان
 • قواعد فقه ، بخش مدنی

  قواعد فقه ، بخش مدنی

  کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی دارای ۳۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی محقق داماد تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی دارای ۳۴۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی محقق داماد تالیف شده است

  14,500 تومان
 • احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت

  احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت

  کتاب احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت دارای ۲۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اسعد شیخ‌الاسلامی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت دارای ۲۰۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اسعد شیخ‌الاسلامی تالیف شده است

  2,400 تومان
 • حقوق محیط زیست در ایران

  حقوق محیط زیست در ایران

  کتاب حقوق محیط زیست در ایران دارای ۱۸۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی تقیزاده انصاری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق محیط زیست در ایران دارای ۱۸۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مصطفی تقیزاده انصاری تالیف شده است

  9,000 تومان
 • آیین دادرسی كیفری

  آیین دادرسی کیفری

  کتاب آیین دادرسی کیفری دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد آشوری تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب آیین دادرسی کیفری دارای ۳۶۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم محمد آشوری تالیف شده است

  23,500 تومان
 • حقوق مدنی اشخاص و محجورین

  حقوق مدنی اشخاص و محجورین

  کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین دارای ۳۷۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسین صفائی| مرتضی قاسم‌زاده تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین دارای ۳۷۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسین صفائی| مرتضی قاسم‌زاده تالیف شده است

  16,500 تومان
 • حقوق تجارت: شركتهای تجاری

  حقوق تجارت: شرکتهای تجاری

  کتاب حقوق تجارت: شرکتهای تجاری دارای ۳۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت: شرکتهای تجاری دارای ۳۱۶ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  15,000 تومان
 • حقوق تجارت : ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته

  حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

  کتاب حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دارای ۲۵۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دارای ۲۵۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ربیعا اسکینی تالیف شده است

  10,000 تومان