• اقتصاد بخش عمومی

  اقتصاد بخش عمومی

  کتاب اقتصاد بخش عمومی دارای ۴۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد جعفری صمیمی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد بخش عمومی دارای ۴۰۰ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم احمد جعفری صمیمی تالیف شده است

  7,000 تومان
 • اقتصاد منطقه‌ای

  اقتصاد منطقه‌ای

  کتاب اقتصاد منطقه‌ای دارای ۴۳۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مجید صباغ کرمانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد منطقه‌ای دارای ۴۳۷ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم مجید صباغ کرمانی تالیف شده است

  19,500 تومان
 • اقتصاد خرد

  اقتصاد خرد

  کتاب اقتصاد خرد دارای ۵۸۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم رابرت اس. پندیک دانیل ال. رابینفیلد|احمد ذیحجه زاده تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد خرد دارای ۵۸۳ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم رابرت اس. پندیک دانیل ال. رابینفیلد|احمد ذیحجه زاده تالیف شده است

  35,000 تومان
 • آمار توصیفی و احتمالات

  آمار توصیفی و احتمالات

  کتاب آمار توصیفی و احتمالات دارای ۴۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اسرافیل کسرائی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب آمار توصیفی و احتمالات دارای ۴۹۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم اسرافیل کسرائی تالیف شده است

  5,150 تومان
 • اقتصاد كلان دینامیك

  اقتصاد کلان دینامیک

  کتاب اقتصاد کلان دینامیک دارای ۳۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم گرجی|شیما مدنی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد کلان دینامیک دارای ۳۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم گرجی|شیما مدنی تالیف شده است

  3,300 تومان
 • فلسفه برگسن

  فلسفه برگسن

  کتاب فلسفه برگسن دارای ۵۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم کیث آنسل پیرسون|جان مولرکی|محمد جواد پیر مرادی تالیف شده است

  مولف: , ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب فلسفه برگسن دارای ۵۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم کیث آنسل پیرسون|جان مولرکی|محمد جواد پیر مرادی تالیف شده است

  6,900 تومان
 • مالیه بین الملل

  مالیه بین الملل

  کتاب مالیه بین الملل دارای ۴۰۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم بیتا شایگانی|اصغر ابوالحسنی هستیانی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب مالیه بین الملل دارای ۴۰۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم بیتا شایگانی|اصغر ابوالحسنی هستیانی تالیف شده است

  18,000 تومان
 • اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی

  کتاب اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی دارای ۳۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم فرخنده جبل عاملی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی دارای ۳۵۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم فرخنده جبل عاملی تالیف شده است

  9,000 تومان
 • بانکداری تطبیقی

  کتاب بانکداری تطبیقی دارای ۳۱۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم رضایی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب بانکداری تطبیقی دارای ۳۱۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم ابراهیم رضایی تالیف شده است

  11,000 تومان
 • کوچک زیباست؛ (اقتصاد با ابعاد انسانی)

  کوچک زیباست؛ (اقتصاد با ابعاد انسانی)

  کتاب کوچک زیباست؛ (اقتصاد با ابعاد انسانی) دارای ۲۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم ارنست اف. شوماخر تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب کوچک زیباست؛ (اقتصاد با ابعاد انسانی) دارای ۲۴۸ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سروش در قطع وزیری به قلم ارنست اف. شوماخر تالیف شده است

  9,000 تومان
 • اقتصاد جامع

  اقتصاد جامع

  کتاب اقتصاد جامع دارای ۳۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مشاوران در قطع رحلی به قلم وحید تمنا|شبنم جلیلی منجیلی تالیف شده است

  مولف: ,

  ناشر:

  موضوع: ,

  کتاب اقتصاد جامع دارای ۳۳۲ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات مشاوران در قطع رحلی به قلم وحید تمنا|شبنم جلیلی منجیلی تالیف شده است

  35,000 تومان
 • اقتصاد كار و نیروی انسانی

  اقتصاد کار و نیروی انسانی

  کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  مولف:

  ناشر:

  موضوع:

  کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی دارای ۲۶۴ صفحه و جلد شومیز میباشد و توسط انتشارات سمت در قطع وزیری به قلم حسن سبحانی تالیف شده است

  4,500 تومان